Posts tagged ‘แบบบ้านชั้นเดียว’

แบบ้านฟรี รสสุคนธ์ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบ้านฟรี รสสุคนธ์ แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้า่น

แบบบ้านฟรี รสสุคนธ์ แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 58 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 40 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 11.5 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี การะเกด แบบบ้านฟรี กทม.

แบบ้านฟรี การะเกด แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี

แบบบ้านฟรี การะเกด แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
2 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 57 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 45 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 12 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี แววมยุรา แบบบ้านฟรี กทม.

แบบ้านฟรี แววมยุรา แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี

แบบบ้านฟรี แววมยุรา แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
2 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 52 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 37 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 11.5 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี พวงแก้ว แบบบ้านฟรี10

แบบบ้านฟรี

แบบ้านฟรี พวงแก้ว แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
2 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 65 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 43 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 11.5 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี รางทอง แบบบ้านฟรี9

แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
1 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 53 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 24 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 8 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี ผกากรอง แบบบ้านฟรี7

แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
2 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 66 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 38 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 11 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี ผกากรอง แบบบ้านฟรี8

แบบบ้านฟรี ผกากรอง แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
1 ชั้น
2 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 63 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 38 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 35 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านฟรี กทม บุนนาค

แบบ้านฟรี บุนนาค แบบบ้านฟรี กทม.

แบบบ้านฟรี บ้านบุนนาค แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 72 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 40 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 12 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบ้านฟรี บ้านยี่สุ่น แบบบ้านฟรี กทม.

แบบ้านฟรี บ้านยี่สุ่น แบบบ้านฟรี กทม.

แบบ้านฟรี บ้านยี่สุ่น แบบบ้านฟรี กทม.
แบบบ้านชั้นเดียว
2 ห้องนอน
1 ห้องน้ำ
โครงสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร
เนื้อที่ดิน อย่างน้อย 50 ตารางวา
โดยมีความกว้างของที่ดินไม่ต่ำกว่า 14 เมตร
ข้อมูลจาก โครงการแบบบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน ของ กทม

http://office.bangkok.go.th/housing/Temporary/BanyimBlueprint/FramesetBanyimBlueprint.html

สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
208 ถนนนาคนิวาส ( อาคารสำนักงานเขตลาดพร้าว ชั้น 8 ) เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230  โทร 02-538-7307, 02-588-8087, 02-538-9538

แบบบ้านแบบประหยัด แบบที่ 2

แบบบ้านแบบบ้านแบบประหยัด แบบที่ 2

แบบบ้านใต้ถุนสูง 1 ห้องนอน
พื้นที่ใช้สอย :  56.00 ตร.ม.
พื้นที่ดิน : 25.00 ตร.ม.
งบประมาณก่อสร้าง แบบใช้ฐานรากแผ่ 465,000 บาท
งบประมาณก่อสร้าง แบบตอกเสาเข็ม 487,000 บาท
แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง
Download ชุดที่ 1
Download ชุดที่ 2

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.